รับงานวิศวกรรมทั่วไป

  • LASER CUTTING
  • PIPING SYSTEM
  • PUMP
  • EXHAUST & BLOWER
  • WELDING WORK
  • ASSEMBLY WORK